banner

Plasti dip tudi pri nas!

Plasti dip tudi pri nas!

Zakaj Pla­sti Dip?

Pre­pro­sto zato, ker je naj­boljši! Poceni alter­na­tiva, če želite v nekaj urah spre­me­niti izgled Vašega avto­mo­bila, motor­nega kolesa, ali katero drugo stvar.
Lahko se nanese tako, da ne potrebujete avto­li­čarja ali lepiti folijo na vašega jekle­nega konjička! Od zdaj naprej lahko to nare­dite sami s Pla­sti Dip! Lahko ga upo­ra­bljate na pro­stem, v vaši garaži ali pri pri­ja­te­lju!
Pri upo­rabi »Pla­sti Dip« se pri­po­roča obve­zna zašči­tna oprema!


Ali ostane ori­gi­nalna povr­šina taka kot je bila pred dipom?


Da, seveda. Povr­šino pred dipa­njem le teme­ljito oči­stimo in razmastimo.


Koliko časa se suši?

Nanos doseže pri­merno trdnost v enem dnevu, je pa prvih 14 dni obču­tlji­vejši na poškodbe (v tem času sve­tu­jemo pazlji­vost in odsve­tu­jemo pra­nje z viso­ko­tlač­nimi čistilci, avto­pral­nice, itd.)


Na katerih materialih prime Plasti Dip tekoča guma?

PlastiDip Tekoča Guma prime na vseh materjalih, kot na primer na kovino, lesu, tkanini, kamnu, plastiki itd.


Koliko sprejev potrebujem za alu platišča?

1 sprej PlastiDip 325 ml je dovolj za eno Alu platišče nanos 4–5 plasti.


Koliko PlastiDip/a potrebujem za srednji avto?

Potre­bu­jemo približno 9 do 12 L razredčenega plasti dipa, odvisno koliko plasti se nanese. Priporoča se 4–5 plasti lahko tudi več.


Ali dipanje prime na kit?

Da.


Kako je s praskami – jih prekrije?

Odvi­sno od veli­ko­sti. Manjše pra­ske na laku pre­krije, prav tako manjše poškodbe od kamenčkov.
Kaj če se lak lušči?


Če je osnova slaba, bo slab tudi dip. Povr­šine je treba ustre­zno pri­pra­viti. Če se na avtu lušči lak, ga je treba pred dipa­njem odstra­niti (zbru­siti). Povr­šine pa pred dipa­njem ni treba laki­rati (v koli­kor na plo­če­vini ostane vsaj osnovna barva).


Ali lahko dipamo nov avto?

Seveda. Dip bo zašči­til vaš lak do odstra­ni­tve. Če napri­mer čez dve leti odstra­nite dip, bo spo­daj lak ostal »kot iz salona«.


Kako je z dipa­njem sveže pobar­va­nega avta?Sve­tu­jemo, da se pred nano­som dipa počaka na končno trdnost barve/laka.


Kako je s pranjem/wap/krtače?

Viso­ko­tlačni čisti­lec in avto­mat­ske pral­nice niso pro­blem, a jih toplo odsve­tu­jemo. Tako kot na laku, pred­vsem avto­mat­ske pral­nice ob dol­go­tra­nji upo­rabi lahko pustilo sle­dove.
 Naj­boljše je ročno pra­nje z mehko gobo in nein­va­ziv­nim šamponom.


S čim lahko peremo dipan avto?Pri­po­ro­čamo kla­sično ročno pra­nje z nein­va­ziv­nim šam­po­nom. Viso­ko­tlačni čisti­lec ni pro­blem, če ga upo­ra­bljamo po napot­kih pro­i­zva­jalca (torej odda­lje­nega od 30 do 60 cm – odvi­sno od moči).
 Za pra­nje pri­po­ro­čamo šam­pon in čistilo za pla­ti­šča pro­i­zva­jalca Kleers.


Kako dolgo zdrži Pla­sti­Dip na avtu?


Če je pra­vilno nane­šen, lahko zdrži do štiri leta brez poprav­kov. Seveda je vse odvi­sno od upo­rabe avto­mo­bila. V pri­meru poškodb, prask in natr­ga­nin sve­tu­jemo takoj­šen obisk in sana­cijo, predno se v poškodbe pri­krade uma­za­nija. V vme­snem času je možen tudi nanos »osve­žilne« pla­sti dipa.


Koliko je dip odpo­ren na vre­men­ske vplive?

Pla­sti­Dip je zelo odporna snov. Odpo­ren je na UV žarke. Ne bledi odporna je na dež, sneg, led, sol, itd. Dip lahko služi tudi kot zaščita laki­ra­nih, kro­mi­ra­nih in osta­lih povr­šin pred zuna­njimi vplivi. Dip je odpo­ren na tem­pe­ra­ture od –34ºC do +93ºC.


Ali lahko pro­zo­ren Pla­sti Dip upo­ra­bim za zaščito spre­dnjega dela avtomobila?

Seveda! Imamo dosti kup­cev, ki upo­ra­bljajo pro­zo­ren Pla­sti Dip za zaščito avto laka.


Kako se odstrani?

Eno­stavno se olupi.


Zanima me kateri posto­pek se vodi v pri­meru, ko se na vozilo delno ali v celoti nalepi nalepka, ki spre­meni barvo vozila?

Ali je to zadeva za posa­mično odo­bri­tev vozila ali se opravi le teh­nična spre­memba vozila na teh­nič­nih pregledih?

Kako dolo­čiti barvo vozila v pri­meru, ko je na nalepki vzo­rec v kate­rem je več barv — žival­ski vzorci, kari­ra­sti vzorci, reklame, več raz­lič­nih barv, streha in pokrov motorja, vzo­rec kar­bona v črni barvi, nekaj črt raz­lič­nih barv ob strani, ki  pre­kri­vajo ori­gi­nalno barvo vozila.

Vedno se ohra­nja osnovna barva laka, tudi takrat, ko je vozilo pre­le­pljeno s folijo. Pri teh­nič­nem pre­gledu se v zapi­snik o teh­nič­nem pre­gledu pod opombe vpiše, da je vozilo pre­le­pljeno s folijo.


Plasti Dip Your Car - The Complete Guide

Color Changing Porsche!

Katdor Objavil/a Katdor

Potrošni material za profesionalno in domačo uporabo, oprema za delavnice in hobi, dodatna oprema za vozila, nadomestni deli, pnevmatike, platišča, čistila in čistilna sredstva, toaletni papir, papirnate brisače, pisarniški material.